Evangelium srozumitelně

   Pokusím se na následujících řádcích srozumitelně vysvětlit, co je to "evangelium". Slovo "evangelium" je počeštěným fonetickým přepisem řeckého slova ευαγγελιον "euaggelion" (čti euangelion), což je složenina slov "eu" - dobrý, a "angelion" - zpráva. Jednoduše řečeno, evangelium je zbytečně nepřeložené řecké slovo znamenající "dobrá zpráva". S výrazem "evangelium" se setkáte nejčastěji v křesťanských kruzích, kde je používáno pro popis konkrétní dobré zprávy, týkající se záměrů stvořitele vesmíru (Boha) s lidmi.

   Podle bible (označované též Písmo, Písmo svaté, nebo Boží slovo) stvořil Bůh celý vesmír, duchovní svět (anděly), později pak život na naší zemi a nakonec stvořil člověka. O něm řekl, že jej stvořil k svému obrazu, v podobě muže a ženy. První lidé dostali za úkol spravovat zemi. Bůh dal andělům i lidem svobodnou vůli, protože je Bohem lásky a protože láska může existovat pouze jako svobodné rozhodnutí. Člověk mohl dělat cokoli se mu zlíbilo, a vše bylo dobré a správné - kromě jediné věci. Bůh člověku zakázal jíst ze stromu poznání dobrého a zlého. Řekl člověku: "V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti." Člověk totiž nebyl stvořen tak, aby byl sám sobě Bohem, a aby sám rozhodoval o tom co je a co není správné!


   Výsledek nejspíš všichni znáte. Nejprve kvůli pýše a vzpouře padnul jeden z nejvyšších andělů - "Satan", a strhnul s sebou část nebe (dalších andělů - duchovních bytostí, bez fyzického těla). Později přišel Satan v podobě hada do zahrady Eden za člověkem, a přemluvil ženu, aby přeci jen neuposlechla Boží varování, a jedla ovoce slibující vševědoucnost. Ta ochutnala, a dala jej i muži. Oběma se v tu chvíli "otevřely oči", a poznali, že jsou nazí. Opásali se fíkovými listy, a schovali se před Bohem. A tak do dokonalého Božího plánu vstoupil hřích, a smrt. Hřích znamená jednání v rozporu s Božím plánem, a člověka od Boha odděluje.


   Člověk byl na zemi postaven jako autorita, a vše mu bylo podřízeno. Jeho duchovní autoritou byl jeho stvořitel - Bůh. Ve chvíli, kdy člověk neposlechl Boha, vstoupila do života lidí smrt (tak, jak jim Bůh předem oznámil). Hřích se začal velmi rozmáhat. Začaly se objevovat první vraždy, později pak různé sexuální zvrácenosti, modloslužba (uctívání falešných božstev) apod. Jednoho dne se Bůh rozhodl, že s člověkem a celým stvořením skoncuje.

   Našel se však jeden člověk - Noah (Noe), který žil spravedlivý a bezúhonný život, a "chodil s Bohem". Bůh mu řekl, aby postavil obrovskou loď (archu), a dal mu k tomu přesné pokyny. Když jí dostavěl, přivedl k němu Bůh po páru (a po sedmi párech) od každého zvířete, Noe i se zvířaty (a se svou rodinou) vstoupil do archy, a Bůh za ním zavřel dveře. Pak na zemi Bůh způsobil potopu, takže vše kromě ryb a osazení archy zahynulo. Tak Bůh začal s člověkem téměř na novo.

   Nechci zde rozebírat celé dějiny lidstva, můžete si je přečíst sami v bibli. Bůh si kvůli jednomu spravedlivému člověku (Abrahamovi) vyvolil Izraelský národ, a s ním jednal obzvláště osobním způsobem. Snažil se, aby Jej lidé poznali coby milujícího Boha, který se stará o všechny jejich potřeby. Předal tomuto lidu kamenné desky se "zákonem", který měli dodržovat, pokud chtějí mít ve svém životě požehnání (dobré věci). Pro padlého člověka (člověk zatížený hříchem, a kvůli tomu oddělený od Boha) bylo nemožné beze zbytku naplnit Boží zákon.

   Hřích člověka odděluje od Boha. Nikdo z lidí nebyl schopen naplnit ono známé "Desatero Božích přikázání", a tak Bůh vymyslel geniální, a jediný možný plán, jak mohou být člověku odpuštěny hříchy, a jak může být obnoven vztah mezi Ním a člověkem tak, jako byl na začátku.

   Poslal na tento svět svého syna Ježíše, v lidské podobě. Ten se narodil jedné panně - Marii. Ježíš dělal neuvěřitelné zázraky, ale to nejdůležitější je, že se nedopustil ani jediného hříchu. On, jako jediný naplnil ono "desatero", a tak mu (podle této smlouvy uzavřené mezi Bohem a člověkem) náleželo veškeré požehnání. On se však nechal ukřižovat, přestože se ničeho špatného nedopustil. Bůh udělal to, že v tu chvíli, kdy Ježíš umíral, na Něho "vložil" všechny hříchy lidí. Ježíš s lidmi dobrovolně udělal tuto výměnu. Nechal se potrestat za hříchy, kterých se nedopustil, aby mohly být hříchy odpuštěny každému, kdo o to na základě Ježíšovy oběti požádá.

   Je to tak prosté, a přesto pro mnoho lidí tak neuvěřitelné. Není jiná cesta zpátky k Bohu, než skrze Ježíše (díky této Jeho oběti). Bůh na začátku jasně řekl, že "mzdou hříchu je smrt" (cenou, trestem za hřích). Ježíš podstoupil smrt (přestože si jí nezasloužil), aby (pokud jeho oběť přijmeme) nám mohly být naše hříchy odpuštěny, a my mohli mít opět důvěrný vztah s Bohem.

   Představte si, že jste u soudu shledáni vinnými (dopustili jste se nějakého hříchu), a verdikt soudu je nemilosrdný - smrt (odplatou za hřích je smrt). A ve chvíli, kdy má být rozsudek vykonán, se tam objeví Ježíš a říká: Já ten trest vezmu za odsouzeného. Stačí, když mne o to požádá." Stačí tak málo......

   Stačí jen říci něco jako: "Děkuji Ti Ježíši, že jsi se kvůli mě nechal ukřižovat, abych mohl mít opět vztah s Bohem. Přijímám Tě jako svého Pána a spasitele (zachránce). Bože, prosím Tě ve jménu Tvého syna Ježíše Krista z Nazaretu, odpusť mi každý hřích, kterého jsem se kdy dopustil, a očisti mne od veškeré špíny v mém životě! Dej se mi prosím poznat, přijmi mne za svého syna (svou dceru) a za svého služebníka (svou služebnici). Chci se stát následovníkem (následovnicí) Tvého syna Ježíše Krista. Děkuji Ti!"

   Pokud jsi to myslel vážně a upřímně, Bůh tuto modlitbu slyšel, a také ji vyslyšel. Možná budeš jasně vnímat, že se něco stalo, možná se Ti v pokoji rozsvítí světlo a bude k tobě mluvit Bůh, možná v srdci najednou budeš mít neuvěřitelný a dosud nepoznaný pokoj, možná budeš cítit Boží lásku, možná se Ti bude chtít brečet a možná nebudeš cítit vůbec nic, ale měl bys vědět, že se něco podstatného změnilo. Bylo Ti odpuštěno, a žádný hřích Tě již neodděluje od Tvého stvořitele. Byl jsi adoptován(a) do Boží rodiny a jsi Božím dítětem.

   Bible je takovým dopisem od Boha pro nás, abychom Jej mohli poznat. Najdeš v ní vše potřebné. Doporučuji Ti začít číst nejprve její druhou část, tzv. Novou smlouvu (Nový zákon, Nový kovenant), která pojednává zejména o životě Ježíše a první církve. S případnými otázkami se obracej na nějakou místní "křesťanskou" církev, nejlépe letničního nebo charismatického typu, případně můžeš napsat autorovi těchto internetových stránek.

 

Libor Diviš

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.57 (43 hlasů)