Pravda a lež

   Mám trochu bázeň rozebírat téma pravdy a lži, protože si uvědomuji, že se jedná o velice závažné téma - jednu z hlavních oblastí určujících náš život. Bůh sám je nejvyšším představitelem pravdy a spravedlnosti, a od nás chce, abychom mu byli svým charakterem co nejvíce podobni. Jak vážně bere otázku pravdivosti můžeme vidět i z toho, že je součástí desatera Božích přikázání: Exodus 20, 16: Nebudeš vydávat proti svému bližnímu falešné svědectví!


   V hebrejštině se pro pravdu používá výraz אמת (emet), který vychází ze slova אמן (aman), což znamená spolehlivost, pravdivost, osvědčenost. A skutečně spolu pravda a spolehlivost velice úzce souvisí. Každý jistě chápe, že na lháře se není možné spoléhat.


   Pravdivost a s ní související spolehlivost je otázkou charakteru, a jak říkal Ježíš, pozná se již na malých věcech:

Lukáš 16, 10: Věrný v nejmenším je věrný i ve velkém; nepoctivý v nejmenším je nepoctivý i ve velkém.

 

   Stará smlouva (starý zákon) se zaměřuje především na poznání, že pravda, pravdivost a spolehlivost jsou podstatnými atributy Boha, a že lež Bůh nenávidí.
   Pro lež používá hebrejština obvykle výraz שׁקר (šeker), pro slovesa lhát výrazy כּזב (kazab), כּחשׁ (kachaš). Ke lhaní se lidé uchylují nejčastěji ze strachu nebo kvůli vlastnímu prospěchu. Lhaní se dopustily i známé biblické postavy, a obvykle to způsobilo problémy. Možná znáte příběh Abrahama (Abrama), který o své ženě říkal, že je jeho sestrou, protože se bál a proto, že díky tomu chtěl pro sebe získat výhody. Přesně v jeho stopách šel i Izák.


    Možná že znáte termín „milosrdná lež“, ale Bůh takový termín nezná – nebo spíše nepoužívá. Většina věcí v našem životě není černo-bílá, musíme hledat správnou míru, ale v otázce pravdy to neplatí. Zde platí, že cokoli není pravda, je lež! Např. přehánění (nadsázka) může vypadat jako náramná zábava, ale ve skutečnosti je to lež!


   Lži (křivá svědectví) mohou velice ublížit, a tak bývají zlými lidmi používány jako zbraň k dosažení jejich záměru, k pomstě apod. Důsledky lží však často nedokážeme ani odhadnout. Např. v 13. kapitole 1. Královské najdete příběh proroka, který si vymyslel, že má vzkaz pro jiného proroka, a toho to potom stálo život. Možná znáte příběh Ananiáše a Safiry, kteří se před lidmi chtěli dělat lepšími (lhali), a které to stálo život. Lež je opravdu vážná věc, a měli bychom ji tak začít brát.

 

 

   Řecký výraz pro pravdu je αληθεια (alétheia), pro lež ψευδος (pseudos). V nové smlouvě (novém zákonu) najdeme mnohem více informací týkajících se pravdy a lži než ve staré smlouvě. Většina informací pochází přímo od Ježíše Krista, z poznámek apoštola Jana.

 

 

   O Ježíši Kristu je řečeno, že byl (je) plný milosti a pravdy (Jan 1, 14), a on sám o sobě vydal svědectví, že je pravda i život (Jan 14, 6) a že přišel, aby vydal svědectví pravdě (Jan 18, 37). Ježíš potvrzoval, že Boží slovo je pravda (Jan 17, 17). Také říkal, že když poznáme pravdu, tak nás to učiní svobodnými (Jan 8, 32).


   Ježíš mluvil o tom, že zaslíbený Duch svatý je duchem pravdy (Jan 14, 15-17; Jan 15, 26; Jan 16, 13), i o tom, že kdo chce uctívat Boha, má tak činit v duchu a v pravdě (Jan 4, 23-24).


   Jak je tomu se lží? Když jednou Ježíš mluvil k židům, kteří mu neuvěřili, řekl jim mimo jiné:


   Jan 8, 44: Vy jste z otce Ďábla a chcete činit žádosti svého otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lži.


   Ježíš tak identifikuje satana jako lháře a dokonce jako „otce lži“. Je to dost děsivá představa, že kdykoli lžeme, dáváme prostor tomu zlému, a on se nám v tu chvíli stává naším duchovním otcem.... Lež je opravdu závažný problém. Je např. i na seznamu důvodů (hříchů), kvůli kterým se lidé nedostanou do Božího království:

Zjevení Janovo 21, 8: Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá.

Zjevení Janovo 22, 15: Venku zůstanou psi, kouzelníci, smilníci, vrahové a modloslužebníci i každý, kdo miluje a činí lež.


   Potřebujeme pochopit, jak závažná otázka pravdivosti a lásky k pravdě je. Není to jen otázka strachu z Geheny (hořícího jezera), která by nás měla zajímat. Láska k pravdě je totiž rozhodujícím faktorem pro nalezení pravdy! Apoštol Pavel upozorňuje na to, že ten zlý přijde v moci satanově, bude dělat zázraky a oklame a svede lidi, kteří v sobě nemají lásku k pravdě:

2. Tesalonickým 2, 9-12: Příchod Bezzákonného je podle působení Satana se vší mocí, znameními a lživými zázraky a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži


   Také nás upozorňuje, že přijde doba, kdy si lidé najdou učitele ne podle toho, zda vyučují pravdu, ale podle toho, zda jim budou říkat to, co se jim líbí:

2. Timoteovi 4, 1-4: Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, a při jeho zjevení a jeho kralování: Hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné; odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím.

 

   Myslím, že máme mnoho materiálu k zamyšlení. Prodírat se životem s rozhodnutím držet se vždy pravdy není jednoduché, ale pokud chceme dělat radost Bohu, je to nutnost. Možná budeme za blázny, ale poneseme část Božího charakteru. Pokud naše láska k pravdě bude větší, než náš strach (např. z odmítnutí), Bůh nás ochrání, abychom neuvěřili nějaké lži, která by pro nás měla katastrofální důsledky.


 

Libor Diviš

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.95 (10 hlasů)