Seznam článků

 

Požehnání skrze poslušnost

   Bůh nám chce dát vítězství, pokud jej budeme poslouchat. Jeden z úžasných příkladů toho, jak to vypadá, když bojuje Bůh, si můžete přečíst v 31. kapitole Numeri (4. Mojžíšova). Jedná se o příběh, kdy Jehova řekl Mojžíšovi, aby vykonal pomstu Izraelců nad Midjánci. Mojžíš udělal vše podle Božích příkazů. Poslal do boje celkem 12000 bojovníků, po 1000 z každého kmenu Izraele. Výsledkem byla zdrcující porážka Midjánců. Pobili do posledního muže všechny Midjánce, včetně pěti Midjánských králů. To je fantastický výsledek. Ale šokující je informace v 48. až 50 verši:

Numeri 31, 48-50: Ustanovení, kteří byli nad vojenskými oddíly, velitelé nad tisíci a velitelé nad sty, přistoupili k Mojžíšovi a řekli Mojžíšovi: Tvoji otroci učinili soupis bojovníků, kteří jsou pod naším velením, a nikdo z nás nechybí. Přinesli jsme יהוה obětní dar, každý to, co našel: zlaté předměty, spony a náramky, pečetní prsteny, náušnice a řetízky k vykonání obřadu smíření za nás před יהוה.

Deuteronomium (5. Mojžíšova) 10, 12-13: Nuže, Izraeli, co od tebe žádá יהוה, tvůj Bůh? Jenom aby ses bál יהוה, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil יהוה, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší a zachovával יהוה příkazy a jeho ustanovení, která ti dnes přikazuji, aby ti bylo dobře.


   Vidíte? Důvodem proč ctít, milovat Boha a jednat podle Jeho přikázání není abychom něco udělali pro Boha, je to prostě ta nejlepší věc, jakou můžeme udělat – aneb jak říká Mojžíš, je to pro naše dobro. Nemáme dostatek rozumu, moudrosti ani poznání, abychom mohli sami rozpoznat, co je pro nás dobré nebo nejlepší. Nebyli jsme stvořeni tak, abychom byli „sami sobě Bohem“. Snažit se o to není odvaha vzít svůj život plně do svých rukou, je to jen projev naší vzpoury, pýchy a nedostatku rozumu i moudrosti. Kdybychom znali Boží charakter, bylo by pro nás mnohem jednodušší poslouchat a řídit se podle Jeho doporučení a příkazů. Byli bychom vděčni i za Jeho napomínání, protože bychom je vnímali jako výchovu od svého dokonalého, milujícího nebeského Tatínka a ne např. jako „výčitky a buzeraci“. A i to je jeden z hlavních důvodů pro sepsání tohoto článku – zahlédnout na příbězích z bible skutečný Boží charakter.


Deuteronomium (5. Mojžíšova) 12, 23-25: Pouze buď pevný v tom, abys nejedl krev, protože krev je život. Nejez život s masem. Nejez ji. Vylej ji na zemi jako vodu. Nejez ji, aby se vedlo dobře tobě i tvým synům po tobě, když budeš dělat to, co je správné v יהוה očích.


   Bůh nám znovu a znovu připomíná, že se máme chovat podle Jeho přikázání a ustanovení proto, aby se nám mohlo vést dobře, abychom mohli žít „šťastně“. Prosím, nepřemýšlejte o tom však z pohledu zištnosti! Bůh sám je neskonale lepší než jakékoli Jeho požehnání.


Deuteronomium (5. Mojžíšova) 28, 62-63: Zůstane vás malá hrstka, místo aby vás bylo tolik, jako hvězd na nebi, protože jsi neuposlechl יהוה, svého Boha. I stane se, že tak jako nad vámi יהוה jásal, když vám prokazoval dobro a rozmnožoval vás, tak bude nad vámi יהוה jásat, když vás bude hubit a když vás bude vyhlazovat a budete vyrváni ze země, do které jdeš, abys ji obsadil.

Deuteronomium (5. Mojžíšova) 30, 19-20: Povolávám dnes proti vám za svědky nebesa i zemi. Předložil jsem ti život a smrt, požehnání a kletbu. Zvol si život, abys zůstal naživu ty i tvé potomstvo, a miluj יהוה, svého Boha, jej poslouchej a přilni k němu. Vždyť on je tvůj život a dá ti dlouhá léta, abys bydlel v zemi, o které יהוה přísahal tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá.

Izajáš 1, 11-20: K čemu je mi množství vašich obětí? praví יהוה. Jsem syt zápalných obětí beranů a tuku krmného dobytka. V krvi býčků, beránků a kozlů nemám zalíbení. Když přicházíte, abyste se přede mnou ukazovali, kdo to od vás žádal, abyste šlapali po mých nádvořích? Nepřinášejte už falešné obětní dary; kadidlo je mi ohavností. Novoluní a soboty, svolávání shromáždění; nesnáším shromáždění, kde je zlo. Vaše novoluní a svátky má duše nenávidí; jsou mi břemenem, jsem vyčerpán jejich snášením. Když rozprostíráte své dlaně, zavírám před vámi oči. I když rozmnožíte své modlitby, neposlouchám: Vaše ruce jsou plné krve. Umyjte se, pročistěte se, odstraňte mi zkaženost svých činů pryč z očí; přestaňte páchat zlo. Naučte se konat dobro. Hledejte právo, kárejte násilníka, zjednejte právo sirotkovi, zastaňte se vdovy. Jen pojďte a proberme to, praví יהוה; jsou-li vaše hříchy jako šarlat, zbělejí jako sníh, jsou-li rudé jako purpur, budou jako vlna. Podvolíte-li se a budete poslouchat, budete jíst dobré věci země. Jestliže však odmítnete a budete vzpurní, budete požíráni mečem. Neboť יהוה ústa promluvila.

Jeremiáš 7, 23-26: Toto jsem jim však přikázal: Poslouchejte mě a budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. Choďte jenom po té cestě, kterou vám přikáži, aby se vám vedlo dobře. Avšak neposlouchali a nenakláněli ucho, ale žili podle rad svého umíněného a zlého srdce; otočili se ke mně zády, a ne tváří. Od toho dne, kdy vaši otcové vyšli z egyptské země, až dodnes jsem vám posílal všechny své otroky proroky, denně, stále znovu jsem je posílal, avšak neposlouchali mne a nenakláněli ucho, ale zatvrdili svou šíji a páchali větší zlo než jejich otcové.


   Vidíte zde Boží charakter? Od samého začátku začátku od nás Bůh chce a očekává poslušnost, a chce nám žehnat. Dělá všechno proto, abychom to pochopili a poslechli. Všechny své služebníky – proroky k nám posílá, aby nám vyřídili a připomněli Jeho slovo.


Jeremiáš 35, 14-17: Slova Jónadaba, Rekábova syna, která přikázal svým synům, aby nepili víno, jsou dodržována. Nepili ho až dodnes, protože poslechli příkaz svého otce. A já jsem k vám mluvil stále znovu, ale neposlouchali jste mě. Stále znovu jsem vám posílal všechny své otroky proroky se slovy: Odvraťte se každý od své zlé cesty a dejte do pořádku své činy, nechoďte za jinými bohy, abyste jim sloužili a budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vám a vašim otcům. Ale nenakláněli jste ucho a neposlouchali jste mě. Vždyť synové Jónadaba, Rekábova syna, naplňovali příkaz svého otce, který jim dal, ale mě tento lid neposlouchal. Proto takto praví יהוה, Bůh zástupů, Bůh Izraele: Hle, brzy na Judu a na všechny obyvatele Jeruzaléma přivedu všechno zlo, které jsem proti nim vyslovil, protože jsem k nim mluvil, ale neposlouchali, volal jsem je, a neodpovídali.

Jeremiáš 18, 7-10: Jednou promluvím o národu a o království, že je vyvrátím, zničím a vyhubím, ale když se ten národ, o kterém jsem promluvil, od svého zla odvrátí, budu litovat toho zla, které jsem zamýšlel mu učinit. Jindy promluvím o národu a o království, že je zbuduji a zasadím, ale když bude páchat to, co je zlé v mých očích, a nebude mě poslouchat, budu litovat dobra, které jsem řekl, že mu prokážu.


   Stále to samé – je to o naší poslušnosti či neposlušnosti.....


Jeremiáš 26, 2-3: Toto praví יהוה: Postav se na nádvoří יהוה domu a mluv ke všem judským městům, která se přicházejí klanět do יהוה domu, všechna slova, jež jsem ti přikázal, abys k nim mluvil. Nevynech ani jedno slovo. Snad poslechnou a každý se odvrátí od své zlé cesty; budu litovat zla, které jim zamýšlím provést kvůli jejich zvráceným činům.

Jeremiáš 36, 3: Snad dům judský uslyší všechno zlo, které jim zamýšlím provést, a každý se odvrátí od své zlé cesty a odpustím jim jejich vinu a jejich hřích.


   Vidíte ten Boží povzdech? Bůh touží po tom, aby nám to konečně došlo. Touží po tom, abychom je poslechli a přestali přestupovat Jeho příkazy, abychom se přestali dopouštět zlých věcí. Touží po tom, aby nám mohl žehnat (dávat dobré věci). To jen my si někdy myslíme, že nás chce o něco ošidit, připravit nás o zážitky apod.

 

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.64 (77 hlasů)