Seznam článků

 

Příběh Abrahama

   V 18. kapitole knihy Genesis vidíme, jak "Bůh" s dvěma anděly přichází za Abrahamem. Bůh Abrahamovi oznamuje, že jeho žena bude mít do roka syna. Poté se s anděly zvedá k odchodu do Sodomy a Gomory, zjistit, zda ten křik doléhající až do nebe je opodstatněný, a v případě že je, tak tato města potrestat.


   Bůh je tak úžasný, že svým věrným dává často poznat své záměry, plány a cíle:

Ámos 3, 7: Vždyť Panovník יהוה nebude činit nic, pokud neodhalil své důvěrné sdělení svým otrokům prorokům.

Genesis 18, 17-21: A יהוה řekl: Cožpak budu před Abrahamem tajit, co chci udělat? Abraham se jistě stane velikým a mocným národem a budou v něm požehnány všechny národy země. Neboť jsem se s ním sblížil, takže přikáže svým synům a svému domu po sobě, aby zachovávali יהוה cestu a konali spravedlnost a právo, aby יהוה Abrahamovi naplnil to, co o něm řekl. I řekl יהוה: Křik proti Sodomě a Gomoře je tak velký a jejich hřích tak přetěžký, že musím sestoupit a podívat se, zdali jednají zcela podle toho křiku, který se ke mně donesl. A jestli ne, zjistím to.


   Co následovalo je rovněž tak úžasné. Abraham Bohu připomínal Jeho spravedlnost a nakonec Boha usmlouval takovým způsobem, že mu Bůh slíbil, že pokud najde v celé Sodomě byť jen deset spravedlivých lidí, tak ušetří celé město. Tento příběh najdete v Genesis 18, 22-33.


   Tímto však příběh Božího milosrdenství ohledně Sodomy ještě nekončí. Andělé dorazí do Sodomy a místní zvrácení muži je málem znásilní. Přijme je k sobě Lot, který má být podle Božího rozhodnutí zachráněn. Andělé na Lota naléhají, aby rychle opustil město i se svou rodinou. Jeho zeťové si myslí, že Lot jen žertuje, a nikam nejdou. Andělé musí vzít Lota, jeho ženu a dcery za ruce, a odvést je za město. Tam jim přikáží, ať utíkají do hor, aby nebyli zničeni spolu se Sodomou. Ale Lot andělům namítne, že nemůže utéct do hor, a že by tedy byl zničen, a prosí je, zda by se nemohl jít schovat do blízkého městečka. I v této věci Bůh Lota vyslyší, a toto městečko (které bylo původně určeno ke zničení) kvůli Lotovi ušetří. Celý příběh si můžete přečíst v 19. kapitole knihy Genesis (1. Mojžíšova).

 

   Tyto příběhy jsou jedny z mnoha, na kterých můžeme vidět, že Bůh je často ochoten změnit své rozhodnutí na přímluvu a prosbu svých věrných služebníků (kteří Jej obvykle prosí o shovívavost). Když budeme číst pozorně, pochopíme, že je to dokonce tak, že Bůh se snaží najít někoho, kdo by Jej prosil o milost a shovívavost, aby nebyl nucen dát průchod spravedlnosti a přijít s tresty.


Genesis 22, 1-3: Po těch událostech se stalo, že Bůh Abrahama zkoušel. Řekl mu: Abrahame! On odpověděl: Tady jsem. Bůh řekl: Nuže, vezmi svého syna, svého jediného, jehož miluješ, Izáka, a jdi do země Mórija. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na jedné z hor, o níž ti povím. Abraham vstal časně ráno, osedlal osla, vzal s sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o kterém mu řekl Bůh.


   Toto je jeden z nejznámějších biblických příběhů. Chtěl bych na něm upozornit na dvě věci. Jak jsem již říkal, základem pro náš dobrý vztah s Bohem musí být naše láska projevující se poslušností. Abraham v tomto příběhu dokázal, jaká je jeho poslušnost a víra. Podívejme se na Abrahamovu reakci! Bůh mu řekne naprosto šílenou věc (chce po něm, aby obětoval svého tolik milovaného syna). Abraham se nehádá, nekřičí, nepláče, dokonce ani s Bohem nesmlouvá. Nepřemýšlí měsíc o tom, jak by po něm mohl Bůh takovou věc vůbec chtít, že to snad ani nemohl být Bůh apod., ale hned brzy ráno bere potřebné věci a svého milovaného syna Izáka a vydává se na cestu – uposlechnout podivný Boží příkaz.


   Bůh nakonec Abrahama v poslední chvíli zastavil, aby svého syna nezabíjel a dal mu velké zaslíbení:

Genesis 22, 15-18יהוה anděl zavolal z nebes na Abrahama podruhé a řekl: Při sobě jsem přísahal, je יהוה výrok: Protože jsi učinil tuto věc a neodepřel jsi mi svého jediného syna, proto tě jistě požehnám a tvé símě velice rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé símě zdědí bránu svých nepřátel. Ve tvém semeni si budou žehnat všechny národy země, protože jsi mne uposlechl.


   Rozumíte, co se stalo? Abraham byl ochoten Bohu obětovat svého milovaného syna, a Bůh o několik století později udělal totéž pro lidi – poslal svého milovaného syna Ježíše na zem jako oběť za hříchy lidstva.

 

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.60 (79 hlasů)